top of page

Syfte med vår integritetspolicy

Vi värnar om din integritet Därför har vi upprättat denna policy. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

Syftet med policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar, samt hur du kan ta vara på dina rättigheter.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig, t.ex. för att leverera varor och/eller tjänster som du beställt. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs. Huvudsakligen behandlar vi dina personuppgifter i syfte att:

 • Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom genomförande av köp, fakturering och tillhandahållande av service och support

 • Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, såsom att besvara frågor

 • Marknadsföra oss och våra produkter via e-post, SMS/MMS, post och telefon

 • Ge dig relevant information och anpassade erbjudanden i nyhetsbrev samt på webben

 • Möjliggöra kommunikation med dig via post, e-post, telefon eller SMS/MMS

 • Möjliggöra personliga erbjudanden, marknadsföring och eventinbjudningar via telefon, post, e-post samt SMS/MMS.

 • Tillhandahålla specialerbjudanden

 • Avgöra vilka betalsätt vi kan erbjuda dig, t.ex. genom kreditbedömning

 • Förbättra vår webbsida, kundservice och kundsupport genom statistik

 • Följa lagstiftning, till exempel bokföringslagar

Uppgifterna används även i viss mån för marknadsanalyser, marknadsundersökningar, statistik och affärsuppföljning.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag. Vi behandlar inga känsliga personuppgifter utan ditt samtycke. Här följer exempel på vilka personuppgifter vi behandlar:

 • Namn

 • Adress

 • E-postadress

 • Telefonnummer

 • Titel

 • Användarnamn

 • Fotografi, studentintyg eller liknande (vid beställning av t.ex. student-/lärarlicens)

 • Uppgifter som du registrerar självmant och frivilligt uppger i t.ex. mailkonversationer

 • Innehåll som du själv publicerar, s.k. användargenererat innehåll

 • IP-adress

 • Kundnummer

 • Information om produkter, erbjudanden och nyhetsbrev som du varit intresserade av eller interagerat med

 • Vilka av våra event du anmält och/eller deltagit på

Hur länge sparar vi uppgifter om dig?

Vi sparar dina uppgifter så länge som det krävs för att uppfylla ovanstående ändamål eller så länge vi enligt lag är skyldiga att göra detta och för att kunna ge dig service och support på de produkter du köpt från oss. Vi tar dock inte bort dig från våra nyhetsbrev automatiskt, då du där har möjlighet att själv välja att avprenumerera närsomhelst (via en länk i sidfoten i utskicket eller svara med STOPP) om du så önskar.

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?

Vi försöker i möjligaste mån att inhämta ditt samtycke innan vi behandlar dina personuppgifter. Det gör vi genom att låta dig fylla i uttryckliga samtyckesklausuler i de fall behandlingen grundas på samtycke. Vi får också tillgång till dina personuppgifter på följande sätt:

 • Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt

 • Uppgifter som registreras när du besöker vår hemsida (läs mer om cookies längre ned)

 • Uppgifter som vi får från tillverkare eller återförsäljare av produkt du använder

 • Uppgifter som vi får från offentliga register

 • Uppgifter som vi får när du anlitar en av våra medarbetare

 • Uppgifter som vi får när du anmäler dig till våra kurser eller seminarier

 • Uppgifter som vi får när du anmäler dig till nyhetsbrev och andra utskick

 • Uppgifter som vi får när du svarar på enkäter och undersökningar

 • Uppgifter som vi får när du kontaktar oss, söker anställning hos oss, besöker oss eller på annat sätt tar kontakt med oss

Lagliga grunder för behandling av dina personuppgifter

CADShop Sweden AB baserar behandlingen av dina personuppgifter på ett antal lagliga grunder:

 • Vi försöker i möjligaste mån att inhämta ditt samtycke innan vi börjar behandlar dina personuppgifter. Det gör vi genom att låta dig fylla i uttryckliga samtyckesklausuler i de fall behandlingen grundas på samtycke

 • För att kunna fullgöra avtalet med dig som kund, t.ex. leverera produkter som du beställt och kontakta dig vid viktiga produktuppdateringar. Med stöd av denna lagliga grund behandlar vi också uppgifter om dina köp, ditt beteende på vår webbsida och ditt intresse av olika produkter, för att kunna tillhandahålla personliga erbjudanden

 • En del av den behandling av personuppgifter vi gör baseras på intresseavvägning. Det gäller t.ex. den behandling vi utför för att kunna skicka erbjudanden till dig om våra varor och tjänster samt för att göra en begränsad segmentering av kunder, t.ex. baserat på köp från specifik kategori

 • Vi behandlar också dina personuppgifter p.g.a. rättslig förpliktelse. Det gäller t.ex. de uppgifter vi behöver för att uppfylla bokföringslagens krav

Profilering

CADShop Sweden AB kan behandla dina personuppgifter via profilering om du är nyhetsbrevsprenumerant. Vi kan analysera information om hur du använder vår webb, vilka produkter och erbjudanden du varit intresserad av eller köpt, och vilka nyhetsbrev du interagerat med. Detta gör vi för att kunna skicka information till dig som vi tror att du är särskilt intresserad av. Det kan t.ex. vara speciella erbjudanden, produktnyheter och produktuppdateringar.

Du kan närsomhelst invända mot behandling av personuppgifter genom profilering genom att kontakta oss på info@cadshop.se

 

Dina rättigheter

 

Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke. Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag. Tänk på att återkallelse av samtycke kan innebära att vi inte kan fullgöra de skyldigheter vi har i förhållande till dig. Vid radering av dina personuppgifter kan vi inte verifiera att du köpt produkter av oss, och det gör t.ex. att vi inte längre kan erbjuda produktsupport eller påminna dig om att förnya din mjukvaruprenumeration.

Du har rätt att:

 • Begära ett registerutdrag av de personuppgifter vi har om dig.

 • Begära rättelse av dina personuppgifter.

 • Begära att vi raderar dina personuppgifter. Detta är endast möjligt om uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål de samlades in för. Det kan finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter, exempelvis p.g.a. bokföringslagstiftning. Vi kommer då se till att dina personuppgifter endast behandlas av den anledning som krävs

Vänligen kontakta oss på info@cadshop.se för att begära ett utdrag, en rättelse eller radering av dina personuppgifter.

 

Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?

 

Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast arbetstagare och de personer inom vår organisation som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.

Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet.

Vi överför inte personuppgifter i andra fall än de som uttryckligen anges i denna policy.

 

När lämnar vi ut dina personuppgifter?

 

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi personuppgiftsbiträdesavtal, samt säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

I vissa fall behöver vi lämna ut dina uppgifter till tredje part, såsom till våra leverantörer av de produkter vi har i vårt sortiment, samt till kort- och kommunikationstjänster. T.ex. behövs detta ofta vid beställning av digital mjukvara för att vi ska kunna leverera licensen till dig.

I vissa fall behöver vi överföra dina personuppgifter till land utanför EU/EES, om vår leverantör av en produkt du beställt befinner sig där.

Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part.

 

Cookies

Vi använder oss av cookies på vår webbsida. Det gör vi främst för att kunna tillhandahålla funktionalitet på vår webbsida, såsom att lägga en produkt i varukorgen. Vi använder även cookies för statistik och anpassad annonsering.

 

Personuppgiftsansvarig

 

CADShop Sweden AB är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.

bottom of page